Isikuandmete kaitse seaduse § 19 näeb ette andmesubjekti õiguse saada isikuandmete töötlejalt teavet tema kohta käivate isikuandmete kohta, sh millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse, kellele andmete edastamine on lubatud jne. Sarnased õigused sätestatakse andmesubjektile ka 25. maist 2018. a jõustuvas Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruses (EL 2016/679).

Monestro tagab eelnimetatud teabe esitamise andmesubjektidele alljärgneval viisil:

· Isikuandmete töötlemisega seotud üldine teave on avaldatud Monestro isikuandmete töötlemise üldpõhimõtete dokumendis ning isikuandmete volitatud töötlejate nimekirjas (kättesaadavad: www.monestro.com)

· Monestro portaali registreeritud kasutajana on Teil võimalik saada Teie kohta käivate isikuandmete töötlemise kohta teavet portaali elektrooniliselt iseteeninduskeskkonnas, kus on loodud vajalikud infoturvameetmed Teie andmete kaitsmiseks. Portaali iseteenindusse sisse logides on Teil võimalik tasuta tutvuda kõikide Teie kohta käivate isikuandmetega, sh teie poolt portaalis taotletud või antud laenude dokumentidega ja andmetega, samuti on võimalik neid andmeid ja dokumente oma seadmesse alla laadida.

Isikuandmete kohta käiva teabe väljastamist muul viisil (e-post, tavapost jne) Monestro üldjuhul ei võimalda, et tagada Teie isikuandmete turvalisus ja vältida juhuslikku või pahatahtlikku sattumist kõrvaliste isikute kätte.

Kui te ei ole portaali registreeritud kasutaja, siis teie kohta personaliseeritud kujul isikuandmeid ka ei töödelda.