Portaalis toimuv laenulepingu sõlmimise protseduur, kus investorite laenupakkumiste tingimused võistlevad parima sobivuse osas laenusaaja poolt laenutaotluses määratud tingimustega.

Oksjon käivitub pärast seda, kui portaalihaldur on teostanud laenutaotluse kontrollitoimingud ning oksjoni portaalis aktiviseerinud.

Oksjon kestab kuni laenutaotluses määratud lõpptähtajani. Kiiroksjon lõpeb enne oksjoni lõpptähtaega hetkel, mil oksjonile esitatakse laenutaotluse maksimaalse laenusumma täitmiseks viimane vajalik laenupakkumine.

Lisaks laenutaotluses esitatud andmetele teeb portaalihaldur kasutajatele teatavaks laenusaajale määratud krediidiskoori ja laenuteenindamise suhtarvu.

Oksjoni käigus võivad portaali kasutajad küsida laenutaotluse esitanud laenusaajalt täiendavaid andmeid, kusjuures küsimused ja vastused on näha kõikidele kasutajatele.

Oksjoni võidab laenupakkumine, milles märgitud minimaalne intressimäär on kõige väiksem. Võrdse intressimääraga pakkumiste korral loetakse võitjaks ajaliselt varem esitatud laenupakkumine. Kui laenusaaja on laenutaotluses avaldanud soovi kiiroksjoni läbiviimiseks, selgitatakse oksjoni võitja välja üksnes laenupakkumiste esitamise järjekorra alusel.

Oksjon loetakse nurjunuks ning laenulepingut oksjoni tulemusel ei sõlmita, kui oksjoni lõpuks on esitatud laenupakkumiste laenusummad kokku väiksemad kui laenutaotluse minimaalne laenusumma.

Oksjoni lõppedes avaldab portaalihaldur oksjonil osalenud isikutele alljärgneva teabe:
  • avaldab  kõikidele oksjonil osalenud kasutajatele oksjoni võitnud laenupakkumiste laenusummad ja intressimäärad, samuti oksjoni võitnud investorite kasutajanimed, 
  • teeb oksjoni võitnud investoritele kättesaadavaks laenusaaja poolt kinnitatud laenutaotluse ja laenulepingu üldtingimused, 
  • koostab laenutaotluse, laenupakkumis(t)e ja oksjonil kujunenud lõplikke tingimusi koondava ja informatiivse tähendusega laenulepingu koonddokumendi koos vastava maksegraafikuga ning teeb selle portaali vahendusel kättesaadavaks laenusaajale ja investori(te)le, kelle vahel laenuleping on sõlmitud (laenulepingu koonddokumendis märgitakse laenusaaja täielikud isikuandmed, kuid investorite kohta üksnes nende portaali kasutajanimed), 
  • kui laenulepingus osaleb laenuandja poolel mitu investorit, teeb portaalihaldur igale investoritele portaalis kättesaadavaks individuaalse maksegraafiku, mille alusel hakkab toimuma laenulepingu alusel laekuvate maksete arvestamine konkreetse investori nõuete rahuldamiseks. 

Laenulepingust tulenev laenusumma üleandmise kohustus loetakse investori (so laenuandja) poolt täidetuks ning laenusumma laenusaajale üle antuks raha kandmisega laenusaaja portaalikontole. Vastava ülekande teeb investori volitatud esindajana portaalihaldur ühe (1) tunni jooksul oksjoni lõppemisest.
Portaalihalduril on õigus rahuldada laenusaaja portaalikontole ülekantud laenusumma arvelt portaalihalduri ja teiste kasutajate sissenõutavaks muutunud nõuded laenusaaja vastu.

Enne laenusumma ülekandmist oma portaalikontolt oma pangakontole peab laenusaaja kinnitama laenulepingu koonddokumendi. Laenulepingu koonddokumendi kinnitamine ning laenusaaja portaalikontol oleva raha ülekandmine laenusaaja pangakontole ega ka vastavate toimingute tegemata jätmine ei muuda laenulepingu sõlmimise aega ega mõjuta laenulepingu kehtivust.