Portaali kasutajad on kohustatud tasuma portaalihaldurile portaalis osutatavate krediidivahendusteenuste eest teenustasusid vastavalt teenuse osutamise hetkel kehtivale hinnakirjale. Hinnakiri on kättesaadav portaalihalduri koduleheküljel: https://www.monestro.com/.

Portaalihalduril on õigus teenust mitte osutada, kui kasutaja ei ole hinnakirjas ettenähtud teenustasu maksnud või kui kasutaja portaalikontol puuduvad vajalikud vahendid, mida teenustasu maksmiseks broneerida ja debiteerida.

Portaalihalduril on õigus nõuda kasutajalt ka ükskõik millise teenuse osutamisega seotud kulu hüvitamist, mis ei ole teenustasudega hõlmatud (nt täiendavad pangateenustasud, mis võivad tuleneda portaali kasutaja maksepanga tingimustest).

Teenustasu või kulu maksmiseks ettenähtud päeval debiteerib portaalihaldur maksmisele kuuluva summa kasutaja portaalikontolt automaatselt. Kasutaja on kohustatud tagama maksetähtpäeval vajalike rahaliste vahendite olemasolu oma portaalikontol.

Teenustasu maksmisega või kulu hüvitamisega viivitamise korral on portaalihalduril õigus nõuda kasutajalt tähtaegselt tasumata summadelt viivist hinnakirjas sätestatud määras.

Kui portaalihaldur on kohustatud väljastama kasutajale teenustasu või sissenõutava kulu kohta arve, väljastatakse see kasutajale elektrooniliselt portaali iseteeninduses või e-posti teel.

Portaalihalduril on õigus muuta omal äranägemisel oma hinnakirja.

Portaalihaldur teavitab kasutajaid üldtingimuste ja hinnakirja muudatustest vähemalt üks (1) kuu ette, edastades vastava teabe kasutajatele elektrooniliselt e-posti teel või portaali vahendusel. Kui kasutaja ei nõustu üldtingimuste või hinnakirja muudatustega, on kasutajal õigus loobuda portaali teenuste kasutamisest, teatades sellest portaalihaldurile e-posti teel ja täites eelnevalt kõik portaalis sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused portaalihalduri ja teiste kasutajate ees. Kui kasutaja ei ole ühe (1) kuu jooksul muudatuste kohta teabe avaldamisest vastavat teadet portaalihaldurile esitanud ja/või ei ole täitnud kohustusi portaalihalduri või teiste kasutajate ees, loetakse kasutaja muudatustega nõustunuks.