Portaali kasutajaks registreerunud füüsiline isik.

• Kasutaja on kohustatud teatama portaalihaldurile viivitamatult oma kontaktandmete muutumisest, samuti igasugusest asjaolust, mis võib mõjutada kasutaja kohustuste täitmist portaalihalduri või teiste kasutajate ees (sh tema suhtes alustatud menetluse alustamisest).
• Kasutaja on kohustatud teatama portaalihaldurile viivitamatult isikut tõendava dokumendi või muu identifitseerimisvahendi kaotusest, vargusest või muul viisil tema valdusest väljumisest.
• Kasutaja on kohustatud esitama portaalihaldurile oma isiku kohta tõesed andmed ja dokumendid (sh oma isikut tõendava dokumendi koopia), mida portaalihaldur kasutajalt tema isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks nõuab

Üldtingimustega nõustumisel annab kasutaja portaalihaldurile tagasivõtmatu volituse nõuda kõigilt krediidi- ja finantseerimisasutustelt teavet ja dokumente (sealhulgas koopiaid kasutaja dokumentidest ja andmetest), mis on seotud kasutaja isikusamasuse tuvastamisega selle krediidi- või finantsasutuse poolt

Kasutaja poolt esitatud andmeid kontrollib portaalihaldur muuhulgas nn tuvastusmakse abil, mille kasutaja peab olema teinud portaalihalduri pangakontole pangakonto kaudu, mis on avatud kasutaja nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või võrdväärseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid täitva riigi krediidiasutuses. Makseinfost nähtuvad andmed peavad ühtima kasutaja poolt portaalihaldurile enne makse tegemist avaldatud andmetega

Kasutaja, kes on portaalihalduri poolt nõutud viisil identifitseeritud, võib edaspidi portaali siseneda ning seda kasutada portaali kasutajanime ja parooli abil.