Laenuandjal on õigus öelda laenuleping erakorraliselt üles, kui laenusaaja on rikkunud oluliselt laenulepingust tulenevaid kohustusi.

Oluliseks rikkumiseks loetakse eelkõige, kuid mitte ainult olukorda, kus laenusaaja on osaliselt või täielikult viivituses vähemalt kolme (3) järjestikuse maksega ega ole tasunud võlgnevust vaatamata talle antud kahenädalasele täiendavale tähtajale ja hoiatusele, et maksete tasumata jätmise korral nimetatud tähtaja jooksul öeldakse laenuleping üles ja nõutakse kogu võla tasumist.

Laenulepingu ülesütlemisega muutuvad koheselt sissenõutavaks kõik laenulepingust tulenevad kohustused, sealhulgas kogu tagastamata laenusumma, ülesütlemise hetkeks sissenõutavaks muutunud tasumata intress, võla sissenõudmisega seotud kulud, kogunenud viivis, leppetrahv ja muud võimalikud laenulepingust tulenevad laenusaaja kohustused.

Laenusaaja on kohustatud tasuma sissenõutavaks muutunud koguvõla seitsme (7) päeva jooksul ülesütlemisavalduse kättesaamisest.

Laenuandja annab käesolevaga portaalihaldurile õiguse iseseisvalt ja oma parima äranägemise kohaselt otsustada laenulepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks sobilike menetlusviiside üle, sealhulgas õiguse esitada laenusaajale võla tasumise teateid, meeldetuletusi, laenulepingu ülesütlemise hoiatusi ja laenulepingu ülesütlemise avaldusi, samuti kasutada võla sissenõudmisel kolmandate isikute teenuseid ja abi ning pöörduda kohtusse maksekäsu kiirmenetluse alustamiseks.

Portaalihaldur teeb võla sissenõudmiseks kõik mõistlikult võimaliku, kuid ei saa tagada sissenõudemenetluse tulemust ja laekumisi ega vastuta laenuandja võimalike laenukahjude eest.

Kui portaalihaldur on teinud oma hinnangul võla sissenõudmiseks kõik mõistlikult võimaliku või ei näe perspektiivi võla edasisel sissenõudmisel, on portaalihalduril õigus loovutada nõuded rahuldamata ulatuses tagasi laenuandjale. Nõuded võidakse laenuandjale tagasi loovutada ka juhul, kui laenusaaja esitab portaalihalduri poolt algatatud maksekäsu kiirmenetluses nõudele vastuväite. Laenuandjal on seejärel võimalus valida omal äranägemisel võla sissenõudmiseks muu sobiv viis (sh hagimenetluse alustamine), otstarbekuse kaalutlustel võla edasisest sissenõudmisest loobuda või loovutada nõue kolmandale isikule. Nõuete tagasiloovutamiseks laenuandjale saadab portaalihaldur vastavasisulise teate laenuandja ja laenusaaja e-posti aadressitele või nende portaali postkastidesse. Nõuded loetakse laenuandjale tagasiloovutatuks vastava teate edastamisega laenuandjale.