Kasutaja, kes soovib portaali vahendusel teistele portaali kasutajatele raha laenata ja osaleda oksjonitel investorina, peab pärast portaali kasutajaks registreerumist esitama portaalihaldurile investorina tegutsemiseks täiendavaid andmeid. Muuhulgas on portaalihalduril õigus nõuda kasutajalt andmeid, mis kinnitavad kasutaja võimet teha investeerimisotsuseid ja saada aru laenu andmisega seotud riskidest. Portaalihalduril on õigus keelduda laenupakkumise aktsepteerimisest või mitte lubada laenupakkumist teha või teatud tüüpi teenust kasutada kasutajal, kes ei oma portaalihalduri hinnangul vastavateks toiminguteks piisavat pädevust.

Enne laenupakkumise tegema asumist on kasutaja kohustatud tutvuma laenulepingule kohalduvate laenulepingute üldtingimustega ning kinnitama tingimustega nõustumist portaalihalduri poolt nõutud viisil.

Investori poolt kinnitatud laenulepingute üldtingimused muutuvad automaatselt investori poolt oksjonil sõlmitava laenulepingu osaks.

Laenupakkumises märgib investor muuhulgas järgmised andmed tema poolt pakutava laenu tingimuste kohta:
  • laenusumma, mida investor soovib laenusaajale laenata, 
  • minimaalne intressimäär, millega laenuandja on nõus laenusaajale laenu andma.

Laenupakkumises nimetatud laenusumma ja intressimäära väärtused ei tohi olla suuremad vastava oksjoni jaoks määratud tingimustest. 
Investor on laenupakkumise andmete sisestamisel piiratud portaalihalduri poolt määratud piirväärtuste ja valikutega. Enne laenupakkumise tegemist peab investor tagama vabade rahaliste vahendite olemasolu oma portaalikontol. Investor saab laenupakkumise teha üksnes oma portaalikontol kajastuva broneerimata summa ulatuses. Investori portaalikontol laenupakkumisega seoses tehtav broneering jääb kehtima kuni oksjoni lõpuni, oksjoni võitmise korral aga kuni broneeritud summa ülekandmiseni vastavalt sõlmitud laenulepingule. Investori portaalikonto vabastatakse broneeringust enne oksjoni lõppu, kui investori laenupakkumine langeb teisi oksjonile esitatud laenupakkumisi arvestades konkurentsist välja.

Enne laenupakkumise kinnitamist on investoril võimalik reserveerida oma laenupakkumisele teda huvitaval oksjonil järjekoht, määrates esialgu ära vaid minimaalsed nõutavad pakkumise andmed. Reserveering kehtib viis (5) minutit, mille vältel peab investor oma pakkumise nõuetekohaselt kinnitama. Laenupakkumise tegemiseks vajalik summa broneeritakse investori portaalikontol reserveeringu tegemise hetkel. Kui investor ei ole laenupakkumist tähtaja jooksul nõuetekohaselt kinnitanud, kaotab reserveering kehtivuse ja investori portaalikontol tehtud broneering tühistatakse.
 
Laenupakkumise kinnitamisega loetakse pakkumine investori poolt esitatuks ning see kehtib kuni vastava oksjoni lõppemiseni. Investoril ei ole õigust oksjonile esitatud laenupakkumist tagasi võtta ega seda muuta.

Laenupakkumine (sealhulgas iga Autoinvest’i rakenduse abil loodud laenupakkumine) on investori tahteavalduseks ehk nõustumuseks laenulepingu sõlmimiseks ning oksjoni võitmise korral loetakse laenuleping laenusaaja ja investori vahel automaatselt sõlmituks käesolevates üldtingimustes sätestatud korras.