Investor võib teha laenupakkumisi ka spetsiaalse automaatse rakenduse, Autoinvest’i abil. Selleks määrab investor portaalis talle sobivad laenupakkumiste parameetrid ja kinnitab vastava Autoinvest’i seadistuse.

Investori poolt kinnitatud Autoinvesti seadistuste alusel ja piires genereeritakse edaspidi portaalis automaatselt ja korduvalt laenupakkumisi, mis osalevad ilma investori füüsilise osaluseta kõikidel oksjonitel, mille tingimused vastavad investori poolt määratud Autoinvest’i parameetritele. 

Autoinvest teeb pakkumisi vaid juhul, kui investori portaali kontol on olemas pakkumiste tegemiseks vajalikud vabad vahendid, mis laenupakkumise tegemise hetkel broneeritakse pakkumise summa ulatuses. 

Investoril võib olla seadistatud mitu erinevat Autoinvest’i, mis saavad korraga teha pakkumisi ka samale oksjonile, kuid oksjonil osaleb korraga vaid üks laenupakkumine iga erineva Autoinvest’i kohta. 

Kui Autoinvest’i parameetrite kohaselt on investori poolt soovitud minimaalne intressimäär madalam, võrreldes portaalihalduri poolt laenutaotluse riskisusest lähtuvalt määratud oksjoni minimaalse intressimääraga, tehakse Autoinvest’i alusel laenupakkumine oksjoni minimaalse  intressimääraga. 

Iga oksjoni alustamisel seatakse võrdse intressimääraga Autoinvest’ide alusel tehtud laenupakkumised omavahelisse järjestusse, mille alusel selgitatakse välja iga investori osalemise summa oksjonil sõlmitavas laenulepingus. Järjekorras esimene on laenupakkumine, mis on tehtud kõige kauem ilma investeeringuta olnud Autoinvest’i alusel, ning järjekorras viimane on laenupakkumine, mis on tehtud kõige vähem aega ilma investeeringuta olnud Autoinvest’i alusel. Kui Autoinvest’i alusel ei ole veel ühtegi investeeringut tehtud, loetakse järjekoha määramisel tema viimase investeeringu tegemise hetkeks Autoinvest’i aktiveerimise hetke. Kui investeeringu aja alusel saavad sama järjekoha mitme Autoinvest’i laenupakkumised, saab parema järjekoha selle Autoinvest’i laenupakkumine, mille lubatud investeeringute vaba jääk on suurem. 

Võrdse intressimääraga Autoinvest’ide laenupakkumised tunnistatakse omavahelises konkurentsis oksjoni võitjateks kümne (10) euro kaupa. Jaotust korratakse kuni oksjoni laenusumma täitumiseni või kuni kõikide samas jaotusringis osalevate Autoinvesti’de piirmäärade täitumiseni. Igas järgmises jaotusringis langevad välja pakkumised, milles pakutud laenusumma või mille aluseks oleva Autoinvest’i piirmäärad on täitunud või saaksid pärast uut jaotusringi ületatud. 

Jaotusringides igale laenupakkumisele omistatud laenusummad summeeritakse ning nendest moodustub iga konkreetse investori poolt oksjoni tulemusel sõlmitavasse laenulepingusse investeeritav laenusumma. 

Kui jaotusringide tulemusel on kõikide jaotusjärjekorras olevate Autoinvest’ide maksimaalsed piirmäärad täitunud, kuid sellest ei piisa kogu oksjonil oleva laenusumma täielikuks täitmiseks, jätkub oksjoni võitjate väljaselgitamine puuduva laenusumma osas tavapärases korras vastavalt oksjonile esitatud laenupakkumiste intressimääradele.